Hướng dẫn thêm nhà

Thêm nhà là một thao tác bắt buộc trước khi có thể thêm sản phẩm (phòng, sàn, mặt bằng,..). Click button “Thêm nhà” để hiển thị màn hình thêm nhà. Nhập tên nhà và click button “Lưu” Sau khi lưu thành công, ta sẽ có giao diện như sau, và lúc này ta có thể Read more about Hướng dẫn thêm nhà[…]