Hướng dẫn thêm dự án

Sau đây, nozza.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thêm mới một dự án vào hệ thống.

1. Click “Cài đặt” –> “Địa chỉ dự án” để hiển thị danh sách dự án

0.dashboard_setting

2. Click button “Thêm mới” trong danh sách dự án

1.danh_sach_du_an

3. Nhập thông tin dự án

  • 3.1 Nhập tên dự án
  • 3.2 Ngày ghi chỉ số – là ngày sẽ chốt chỉ số dịch vụ (điện, nước,..), làm căn cứ để hệ thống cảnh báo, nhắc nhở.
  • 3.3 Click “Lưu” để lưu dự án

2.them_moi_du_an

4. Sau khi lưu, dự án sẽ được thêm vào hệ thống

3.them_du_an_thanh_cong

Chúng ta cũng có thể xem hướng dẫn thao tác bằng video sau:

Như vậy là chúng ta đã thêm thành công một dự án mới vào hệ thống.