Hướng dẫn thêm nhà

Thêm nhà là một thao tác bắt buộc trước khi có thể thêm sản phẩm (phòng, sàn, mặt bằng,..).

  1. Click button “Thêm nhà” để hiển thị màn hình thêm nhà.
    2.de_them_nha
  2. Nhập tên nhà và click button “Lưu”
    2.them_nha
  3. Sau khi lưu thành công, ta sẽ có giao diện như sau, và lúc này ta có thể tiến hành thêm sản phẩm
    them_nha_thanh_congChúng ta cũng có thể xem hướng dẫn thao tác bằng video sau: